REACH-VERKLARING

LEDtec GmbH is een downstreamgebruiker in de toeleveringsketen in de zin van REACH. Wij produceren geen stoffen of preparaten die onder REACH vallen en importeren er ook geen. Daarom zijn we niet registratieplicht en hoeven we geen veiligheidsinformatiebladen op te stellen.

LEDtec GmbH is zich bewust van haar verantwoordelijkheid binnen de toeleveringsketen en voldoet aan alle richtlijnen die door REACH worden vereist.

Volgens de informatie van onze leveranciers bevatten de materialen die we gebruiken geen stoffen van de huidige kandidatenlijst (SVHC-lijst) in een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent.

In het belang van een hoog niveau van productveiligheid, controleren we de implementatie van de REACH-verordening bij onze leveranciers en hebben we hen gevraagd ons onmiddellijk te informeren, in overeenstemming met de meldingsplicht van de REACH-verordening artikel 33, als zeer zorgwekkende stoffen met een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent nu of in de toekomst aanwezig zijn in het product volgens de kandidatenlijst. Zodra wij in dit verband relevante informatie van de fabrikant ontvangen, zullen wij deze onmiddellijk en ongevraagd aan u doorgeven.

Alle informatie in deze verklaring komt overeen met onze kennis op het moment van indienen.

ROHS-VERKLARING

Verontreinigende stoffen volgens EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS-verordening)   

In overeenstemming met bovengenoemde EU-richtlijn is het niet langer toegestaan om elektrische en elektronische apparatuur op de markt te brengen die lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd),  chroom6 (Cr6+), polybroombifenyl (PBB) of polybroomdifenylether (PBDE) bevat.

Het doel van deze richtlijn is om milieu- en gezondheidsrisico’s van meet af aan te vermijden en om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij de verwijdering.

LEDtec GmbH verwelkomt deze regelgeving in de zin van toekomstgerichte en duurzame industriële productie.

Wij bevestigen hierbij dat de door ons geleverde en te leveren producten voldoen aan de eisen van Richtlijn 2011/65/EU (RoHS-verordening).

Alle informatie in deze verklaring komt overeen met onze kennis op het moment van indienen.